Het beste dat autolease kan bieden
 1. U bent hier:
 2. Home
 3. Privacy

Bel mij terug

Voor Leasemaatschappijen

Wilt u ook uw klantenbestand uitbreiden zonder dure acquisitie- en marketingcampagnes? Wordt dan deelnemer van de Leaseveiling. Klik hier voor meer informatie en uw persoonlijke inlogcode.

Aanmelden

Privacy


Privacyverklaring van  All About Lease / De Leaseveiling

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

All About Lease is een onafhankelijk expert binnen de automotive, onder meer op het gebied van       autoleasing, wagenparkbeheer en mobiliteitsadvies.  Wij informeren  onze relaties over de mogelijkheden       op het gebied van lease, zowel operationeel als financieel, of anderszins, en brengen hen – naar aanleiding van hun wensen – in contact met de juiste maatschappijen.  Dit doen wij onder meer via ons       platform ‘De Leaseveiling’ , waar deze verklaring ook op van toepassing is.

Via onze website houden wij slechts beperkt statistieken bij.  All About Lease vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Eventuele door u achter gelaten of aan ons toegezonden persoonsgegevens worden door ons dan ook steeds zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze           verklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor                 legitieme doeleinden;
  • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken / die met ons samenwerken;
  • het recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Welke gegevens verwerken wij

All About Lease verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruik maken van onze diensten, omdat er een overeenkomst is met u of uw organisatie, omdat u een offerte, een prijsopgave of informatie heeft opgevraagd, of omdat u anderszins gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Soms is het nodig om gegevens te verwerken, omdat de wet dit van ons verlangt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meer verwerken, bijvoorbeeld om u, op uw verzoek, informatie over onze dienstverlening of een offerte toe te sturen;

 

 • Uw bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Specifieke contract voorkeuren, zoals gewenste merk en model/type auto / gewenst type contract

en overige randvoorwaarden

 • Wagenpark potentieel
 • Telefoonnummer  / Faxnummer
 • E-mailadres
 • Uw websiteadres
 • Uw vraag / Voorkeuren voor specifieke diensten

 

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien u deze aan ons heeft overhandigd of heeft toegestuurd in het kader van de dienstverlening of uw verzoek om informatie hierover.  De gegevens kunnen ook afkomstig zijn uit het reactieformulier op onze website.

 

Indien u  relatie van ons bent of indien u een overeenkomst wenst aan te gaan, dan kunnen aanvullende gegevens, zoals btw nummer, kopie ID bewijs of rijbewijs, inkomensgegevens en bankrekeninggegevens van u worden verwerkt. Dit zal uitsluitend worden gedaan als de dienstverlening dit noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld wanneer een leasemaatschappij hierom verzoekt. Uw gegevens kunnen in dat geval worden doorgegeven aan deze maatschappij.

 

 

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter, als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk dat wij geen werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren, er geen overeenkomst tot stand kan komen of u niet gericht kunnen voorzien van de juiste informatie.

 

Uw toestemming voor genoemde persoonsgegevensverwerkingen kunt u te allen tijde weer intrekken. Zodra u deze toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij bepaalde gegevens noodzakelijk zijn voor de (voortzetting van de) dienstverlening. Als dat het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en met u overleggen. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking. Tevens kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. Wij zullen in de regel binnen 14 dagen op uw bezwaar reageren. U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Heeft u uw gegevens bijvoorbeeld verstrekt om teruggebeld te worden voor een vraag, dan zullen we uw gegevens kort nadat met u contact is gelegd worden verwijderd, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien uw gegevens worden verwerkt omdat wij diensten aan u leveren, dan geldt er mogelijk een wettelijke bewaartermijn. Uw persoonsgegevens worden na deze termijn verwijderd.

 

Uw gegevens worden (totdat deze worden verwijderd) opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Mocht dat in een voorkomend geval anders zijn, dan maken we in elk geval gebruik van servers die dezelfde (Europese) waarborgen bieden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders ten alle tijde aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien wij dit zelf constateren, zullen wij de gegevens binnen 48 uur verwijderen, tenzij er toestemming is van een ouder of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@allaboutlease.nl, zodat naar een passende oplossing kan worden gezocht.

 

Delen met anderen

All About Lease verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen met andere partijen (zoals Leasemaatschappijen) indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op vordering van een rechter of andere bevoegde instantie.

In sommige gevallen maken wij gebruik van derden (hulppersonen /-bedrijven / -vertegenwoordigers) om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden in dit kader toegang tot uw persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij voldoende waarborgen  omtrent uw privacy – in overeenstemming met de AVG – worden verleend. All About Lease blijft uiteraard jegens u verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij sluiten met onze partners hiertoe verwerkersovereenkomsten af, of dito verklaringen.

 

In kaart brengen websitebezoek

All About Lease gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

 

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Ook kunt u aangeven of u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen uit ons systeem. Wanneer u meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

U kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail aan info@allaboutlease.nl of per post:

All About Lease–  Stadionstraat 11 C 5 – 4815 NC  Breda.

 

Beveiliging

All About Lease neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt hebben en dat wij geen/onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat kennis heeft genomen van de laatste versie.

 

 

 

 

Gebruik door derden: Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.