Het beste dat autolease kan bieden
 1. U bent hier:
 2. Home
 3. Algemene voorwaarden

Bel mij terug

Voor Leasemaatschappijen

Wilt u ook uw klantenbestand uitbreiden zonder dure acquisitie- en marketingcampagnes? Wordt dan deelnemer van de Leaseveiling. Klik hier voor meer informatie en uw persoonlijke inlogcode.

Aanmelden

Algemene voorwaarden


Algemene deelnamevoorwaarden De Leaseveiling

Laatste aanpassing; “mei 2018”

 

VOORWAARDEN VAN TOEPASSING TUSSEN “DE LEASEVEILING” en “CONTRACTANT”

 

Artikel 1           Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Leaseveiling in het kader van deelname aan het veilinggedeelte op de website van De Leaseveiling, (partijen genoegzaam bekend), tussen De Leaseveiling en haar wederpartij(en), de bedrijven en zelfstandigen die (personen)leaseauto's willen gaan leasen. De bedrijven en zelfstandigen die auto's willen gaan leasen, zullen worden aangeduid als “Contractant”. Het platform van De Leaseveiling zal worden aangeduid als: “de website”. De Leasemaatschappij(en) worden aangeduid als “Lessor”.

2. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. De Leaseveiling en Contractant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, indachtig het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

5. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de voorwaarden.

6. De Leaseveiling heeft te allen tijde de mogelijkheid deze voorwaarden aan te passen en uit te breiden. De aanpassingen/uitbreidingen gaan in op het moment dat De Leaseveiling de nieuwe voorwaarden aan Contractant ter beschikking heeft gesteld / heeft toegezonden.

7. Indien De Leaseveiling niet steeds strikte naleving van de voorwaarden verlangt of in een bepaald geval afwijkt van de voorwaarden, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Leaseveiling, in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van (de bepalingen van) deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2           Korte beschrijving De Leaseveiling

1. De Leaseveiling biedt een platform voor Lessor en Contractant.

2. Deelname aan De Leaseveiling is voor Contractant kosteloos.

3. De Contractant die voornemens is om één of meerdere leaseauto's af te nemen, kan zich melden bij De Leaseveiling. De Leaseveiling plaatst na overleg met Contractant op de website een overzicht en beschrijving van de auto('s), die de Contractant wenst te gaan leasen, alsmede vermeldt De Leaseveiling de voor Contractant essentiële voorwaarden die het uiteindelijke Contract dient te bevatten, met uitzondering van de leaseprijs/leaseprijzen. Ook het potentiële wagenpark van Contractant dient te worden vermeld. De auto('s) die (en voorwaarden waartegen) Contractant voornemens is te leasen, wordt hierna aangeduid als “het Contract”.

4. De (persoons/bedrijfs)gegevens van de Contractant kunnen door De Leaseveiling vóór en tijdens de veiling bekendgemaakt worden aan Lessor. Indien dit het geval is zal De Leaseveiling dit altijd eerst met Contractant communiceren. Op de website wordt in elk geval een omschrijving gemaakt van Contractant en een vermelding van diens potentiële wagenpark weergegeven, alsmede kan worden aangegeven in welke sector Contractant opereert.

5. Lessor heeft de mogelijkheid om gedurende een op de website / bij het overzicht vermelde periode te bieden op een Contract. Zowel een normale en transparante veiling waarbij met een beginbod wordt gestart en vervolgens bij afslag steeds een voor alle partijen zichtbaar nieuw bod zichtbaar wordt gemaakt en door alle partijen binnen de looptijd opnieuw kan worden geboden, alsook een verkorte veiling waarop Lessor slechts éénmalig diens beste bieding kan doen, zonder andere biedingen te zien, behoort tot de mogelijkheden. Onder bieding wordt onder meer verstaan: het plaatsen van een financieel bod op de website ten behoeve van een leasecontract. Daarnaast kan De Leaseveiling desgewenst richting contractant andere factoren laten meewegen, zoals voorwaarden en service van de Lessor.

 

6. De gegevens van de Lessor(s) met de aantrekkelijkste bieding(en) zal/zullen, na afloop van de veiling aan Contractant kenbaar worden gemaakt, zodat Contractant hiermee in contact kan treden.

7. Het is aan de Contractant zelf om te bepalen of hij in gaat op een bepaalde bieding. Het staat Contractant vrij om in het geheel geen overeenkomst aan te gaan met een Lessor die via De Leaseveiling heeft geboden. Contractant kan De Leaseveiling (gemotiveerd) verzoeken om de gegevens van overige biedende Lessors te overleggen. Lessor staat De Leaseveiling toe deze informatie te verstrekken. De Leaseveiling bepaalt echter of Contractant de gevraagde gegevens ontvangt, en (zo ja) in welke mate. Dit aangezien De Leaseveiling het van belang acht dat de Lessors met de beste biedingen, de meeste kansen hebben op het uiteindelijke contract.

8. Indien Contractant er voor kiest om in het geheel geen overeenkomst tot stand te laten komen naar aanleiding van een veiling, is Contractant gehouden de reden hiervan aan De Leaseveiling mede te delen indien hierom door De Leaseveiling wordt verzocht. Dit mede in verband met het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door De Leaseveiling.


Artikel 3           De veiling

1. De Leaseveiling geeft geen garantie op het resultaat van een veiling of op het uitbrengen van een bod door een Lessor, en kan hier ook nimmer op worden aangesproken.

2. Het is Contractant niet toegestaan om het bij De Leaseveiling in veiling gebrachte Contract in de voorbereiding op de veiling en tijdens de looptijd van de veiling elders ter veiling onder te brengen en/of in de voorbereiding op de veiling en tijdens de looptijd van de veiling elders het (de) leasecontract(en) aan te gaan of offertes aan te vragen.

3. Na afloop van de veiling ontvangt Contractant van De Leaseveiling de contactgegevens van de best biedende Lessor(s). De best biedende Lessors ontvangen – al dan niet na overleg met De Leaseveiling – tevens de contactgegevens van Contractant, teneinde partijen de gelegenheid te geven met elkaar in contact te treden. Hetgeen is opgenomen in artikel 2 lid 6 en 7 is van overeenkomstige toepassing. Contractant is door het deelnemen aan een veiling akkoord met het doorgeven van diens gegevens.

4. De door Lessor uitgebrachte biedingen zijn in beginsel, na sluiting van de veiling, 31 werkdagen geldig. Mocht Lessor desondanks diens bieding intrekken binnen deze termijn, dan wordt geadviseerd contact op te nemen met De Leaseveiling. De Leaseveiling zal zich alsdan inspannen dat Lessor diens toezegging nakomt. De Leaseveiling kan– vanwege haar platformfunctie – echter geen nakoming vorderen van Lessor, doch slechts een bemiddelende rol vervullen. De Leaseveiling kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden op dit punt, noch is De Leaseveiling hierdoor schadeplichtig.

5. Lessor zal in beginsel Contractant (financieel) (laten) toetsen alvorens een overeenkomst tot stand komt. Lessor heeft hiertoe het recht. Indien de toets daartoe aanleiding geeft, staat het Lessor vrij om alsnog af te zien van een contract met Contractant, danwel – naar eigen keuze – nadere voorwaarden te stellen. In het kader van de bemiddelende rol van De Leaseveiling, kan zij namens Lessor aanvullende gegevens opvragen bij Contractant, zoals aanvullende persoonsgegevens. Lessor kan deze gegevens echter ook rechtstreeks opvragen bij Contractant.

6. Indien en voor zover tussen Contractant en Lessor een overeenkomst tot stand komt, zal Contractant hiervan een afschrift toezenden aan De Leaseveiling, in elk geval binnen 10 dagen na totstandkoming van de schriftelijke overeenkomst. Ook eventuele aanpassingen, waaronder wijzigingen/verlengingen/aanvullingen/etc. van een contract, dienen zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 10 dagen na aanpassing – aan De Leaseveiling te worden doorgegeven.

7. De Leaseveiling blijft (verder) geheel buiten het totstandkomingstraject van de overeenkomst tussen Lessor en Contractant.

 

Artikel 4           Gegevens en gegevensverwerking

1. Contractant staat in voor de juistheid van de door Contractant opgegeven gegevens.

2. Contractant zal eventuele wijzigingen in diens gegevens, die van belang zijn voor De Leaseveiling en/of deelname aan een veiling, onverwijld doorgeven aan De Leaseveiling. Kortom: Contractant is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van diens gegevens.

3. De Leaseveiling is gerechtigd aanvullende gegevens te verlangen van Contractant, teneinde de juistheid / volledigheid van de persoonsgegevens te controleren. Hiertoe kan, naast NAW en overige contactgegevens, onder meer worden verzocht om afschriften uit het Handelsregister, inkomensgegevens en kopieën van legitimatiebewijzen, indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of indien Lessor hierom verzoekt.

4. De gegevens van Contractant zullen door De Leaseveiling niet aan derden worden doorgegeven, verkocht of anderszins worden gebruikt, behalve ten behoeve van de dienstverlening van De Leaseveiling, de daaraan gerelateerde diensten en producten en het functioneren van de website.  De contact-, bedrijfs- en veilinggegevens kunnen wél door De Leaseveiling worden verstrekt aan Lessors in het kader van het gebruik van de veiling, doch deze zullen niet om andere redenen worden vrijgegeven.

5. De gegevens en resultaten kunnen door De Leaseveiling (geanonimiseerd) opgenomen en verwerkt worden in een (periodieke) rapportage en basis vormen voor bijvoorbeeld adviseringsacticviteiten of bijvoorbeeld dienen als informatievoorziening richting derden-relaties van De Leaseveiling/terugkoppeling van veilingresultaten richting Lessor/Suspects/Prospects en Contractant.

 

aanvullende bepalingen ten aanzien van gegevensverwerking / verwerkersregeling:

 

Artikel 5           Verwerkingen

1. Deze regeling (artikel 5 t/m 16) geldt in gevallen waarin De Leaseveiling als Verwerker in de zin van de AVG / privacywetgeving wordt gezien.

2. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de opdracht/overeenkomst tussen partijen en/of de dienstverlening door De Leaseveiling aan Contractant.

3. De persoonsgegevens die door De Leaseveiling in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn

 • Voor- en achternaam berijder / aanvrager
 • Adresgegevens
 • Specifieke contract voorkeuren, zoals gewenste merk en model/type auto / gewenst type    contract en overige randvoorwaarden
 • Wagenpark potentieel van contractant
 • Telefoonnummer  / Faxnummer
 • E-mailadres
 • Websiteadres
 • Voorkeuren voor specifieke diensten

4. De Leaseveiling zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals hiervoor genoemd. Contractant zal De Leaseveiling op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze regeling zijn genoemd.

5.De in opdracht van Contractant te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Contractant

en/of de betreffende betrokkenen.

 

Artikel 6            Verplichtingen De Leaseveiling ten aanzien van verwerkingen

1. Ten aanzien van de op grond van de overeenkomst verrichte verwerkingen, zal De Leaseveiling zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het door De Leaseveiling verwerken van persoonsgegevens.

2. De Leaseveiling zal Contractant op diens eerste verzoek binnen een redelijke termijn informeren over de door De Leaseveiling genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Artikel 7           Doorgifte van persoonsgegevens

1. De Leaseveiling mag de persoonsgegevens verwerken op servers in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag De Leaseveiling de persoonsgegevens ook doorgeven naar servers in een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt.

2. De Leaseveiling zal Contractant, indien daarom wordt verzocht,  op diens verzoek melden om welk land of          welke landen het gaat. De Leaseveiling kan bij deze informatieverstrekking afhankelijk zijn van eventuele dienstverleners.

 

Artikel 8            Verdeling van verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van de AVG. De toegestane verwerkingen zullen door De Leaseveiling worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving. Tevens kunnen verwerkingen worden opgenomen door De Leaseveiling in een fysiek dossier, welke op correcte en veilige wijze wordt opgeslagen.

2. De Leaseveiling is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de overeenkomst, overeenkomstig de instructies en de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Contractant.

3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in geval De Leaseveiling persoonsgegevens verwerkt die niet noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst maar die desalniettemin door Contractant aan De Leaseveiling worden toegezonden, blijft de verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rusten bij Contractant. Het staat De Leaseveiling vrij om niet (langer) ter zake doende informatie, zonder nader overleg met Contractant en zonder enig gevolg of aansprakelijkheid, te verwijderen en verwijderd te houden. Contractant vrijwaart De Leaseveiling evenwel voor deze verwerkingen.

4. Contractant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerken van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Contractant vrijwaart De Leaseveiling voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie.

5.Voor zover het informatie betreft waar zowel Contractant als De Leaseveiling toegang toe heeft, is Contractant hoofdverantwoordelijk voor de verwerking (en eventuele tijdige verwijdering) van gegevens. Het in stand houden van gegevens kan De Leaseveiling in dat geval niet worden aangerekend.

 

Artikel 9           Inschakelen van derden of subverwerkers

De Leaseveiling kan gebruik maken van derden of subverwerkers. De Leaseveiling zal aan deze derden / subverwerkers dezelfde voorwaarden opleggen  als die ten aanzien van De Leaseveiling gelden.

 

Artikel 10        Beveiliging

1. De Leaseveiling zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de          persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens) binnen diens eigen omgeving.

2. Contractant bepaalt welke persoonsgegevens door De Leaseveiling verwerkt worden. De verantwoordelijkheid          voor de soort gegevens die verwerkt worden, ligt derhalve bij Contractant. Door persoonsgegevens toe te sturen / te overhandigen aan De Leaseveiling, verklaart Contractant akkoord te zijn met de verwerking enerzijds, en in te stemmen met door De Leaseveiling gehanteerde technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen anderzijds.

Artikel 11         Datalekken

1. In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal De Leaseveiling zich naar beste kunnen inspannen om Contractant daarover onverwijld, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking, te informeren naar aanleiding waarvan Contractant beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. De Leaseveiling spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate informatie te verstrekken.

2. Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per          ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde          verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte          gegevens.

3. Contractant zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet-en/of regelgeving dit vereist zal De Leaseveiling meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

4. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):

a. wat de (vermeende) oorzaak is;

b. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;

c. wat de (voorgestelde) oplossing is;

d. contactgegevens voor de opvolging van de melding;

e. wie geïnformeerd is (zoals betrokkene); en

f. wat de reeds genomen maatregelen zijn.

Artikel 12        Afhandeling verzoeken van betrokkenen

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan     De Leaseveiling, zal De Leaseveiling het verzoek doorsturen aan Contractant, en zal Contractant het verzoek verder afhandelen. De Leaseveiling mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

2. De Leaseveiling zal Contractant de redelijkerwijs mogelijke en noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Contractant hulp nodig heeft van De Leaseveiling voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan De Leaseveiling hiervoor kosten in rekening brengen.

 

Artikel 13        Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle persoonsgegevens die De Leaseveiling van Contractant ontvangt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. De Leaseveiling zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor De Leaseveiling deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Contractant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze verwerkersregeling, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 14        Onderzoek

1. Contractant heeft  het wettelijke recht, op basis van de AVG,  om te (laten) onderzoeken of De Leaseveiling voldoende heeft gedaan aan beveiliging van gegevens. Contractant zal niet eerder overgaan tot een audit bij De Leaseveiling, dan dat partijen eerst met elkaar in gesprek zijn gegaan over de beveiliging van gegevens en andere door De Leaseveiling genomen maatregelen. Indien na dit gesprek gerede twijfel is bij Contractant over       de beveiliging van gegevens, zal Contractant deze twijfel toelichten. Contractant kan alsdan, volledig op diens kosten, een audit laten uitvoeren door een onafhankelijk ter zake kundige persoon of organisatie die met geheimhouding is belast.

2. De Leaseveiling zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie ter beschikking stellen.

3. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.

4. Alle kosten van De Leaseveiling en de door De Leaseveiling bestede tijd in het kader van het gesprek als bedoeld in lid 1, dan wel de audit, komen volledig voor rekening van Contractant. De (geschatte) kosten zullen op voorschotbasis door De Leaseveiling aan Contractant worden gefactureerd. Aan het einde vindt vervolgens een afrekening plaats op basis van de werkelijke kosten. De audit/gesprekken zal/zullen niet eerder starten dan nadat deze voorschotfactuur is voldaan.

Artikel 15        Aansprakelijkheid en boetebepalingen

1. De aansprakelijkheid van De Leaseveiling voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerkingen onder deze regeling, dan wel ten aanzien van de verwerkingen onder deze regeling uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal hetgeen in artikel 17 lid 8 in de aansprakelijkheidsbepaling is opgenomen.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

- aan Contractant opgelegde boetebedragen (voor zover de aansprakelijkheid hiervoor daadwerkelijk bij De Leaseveiling ligt;

-  (aangetoonde) schade door inbreuk op de privacy rechten van betrokken;

- redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, zoals hiervoor bedoeld;- redelijke en aantoonbare kosten die Contractant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

3. Onder directe schade wordt in elk geval niet verstaan:

- imagoschade aan de onderneming van Contractant of derden (niet zijnde de betrokkenen zelf);

- schade door bedrijfsstagnatie;

- andere schade die gezien wordt of kan worden gezien als gevolgschade;

Artikel 16        Duur en beëindiging

1. Deze verwerkersregeling geldt voor onbepaalde tijd, ook als partijen zo nu en dan met elkaar handelen, en geldt zolang de relatie niet expliciet door één der partijen is beëindigd.

2. Zodra de samenwerking (en daarmee deze verwerkersregeling) om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal De Leaseveiling – naar keuze van Contractant – alle persoonsgegevens die bij hemaanwezig zijn, in originele of kopievorm retourneren aan Contractant, en/of (naar eigen keuze en inzicht van De Leaseveiling)  deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

De Leaseveiling behoudt (ongeacht het voorgaande) wel die informatie die De Leaseveiling op grond van de wet of volgens de beroepsregels dient te bewaren. Deze informatie zal niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is.

 

Einde verwerkersregeling

 

Artikel 17        (Geen) Garanties / Aansprakelijkheid

1. De Leaseveiling doet haar uiterste best om de website degelijk te beveiligen. De Leaseveiling is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door Lessor of Contractant, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

2. De Leaseveiling is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de website, het niet goed functioneren van de website, het niet toegankelijk zijn van de website (bijvoorbeeld bij storingen of onderhoudswerkzaamheden),  etcetera.

3. De Leaseveiling garandeert niet dat de website werkt voor alle informatiedragers, zoals mobiele telefoons, tablet-pc's, mp3 spelers en personal computers. Daarnaast wordt niet gegarandeerd dat de website correct functioneert en compatibel is met alle besturingssystemen en browsers. Eventuele defecten kunnen worden doorgegeven aan De Leaseveiling.

4. De Leaseveiling biedt een platform aan Contractant en Lessor, waarbij op basis van vraag en aanbod, door middel van een veilingsysteem tussen Contractant en Lessor een Contract tot stand kan komen. De Leaseveiling is niet betrokken, noch partij bij de biedingen, de veiling, de aanvaarding van een bieding en het totstandkomingstraject van een Contract tussen Lessor en Contractant en kan dan ook ter zake daarvan geen garanties bieden of aansprakelijkheid aanvaarden.

5. De Leaseveiling garandeert niet dat naar aanleiding van een veiling ook daadwerkelijk een Contract tot stand komt.

6. De Leaseveiling is slechts 'tussenpersoon'. De Leaseveiling streeft er naar om goede en betrouwbare deelnemers, zowel Lessors als Contractanten, aan haar platform te binden en zal daarnaar steeds op zoek blijven gaan. De Leaseveiling staat echter niet in voor de betrouwbaarheid, professionaliteit en kredietwaardigheid van haar deelnemers, zowel waar het Contractant als Lessor betreft.

7. De Leaseveiling blijft, zoals vermeldt, buiten het totstandkomingstraject van leaseovereenkomsten. Zij staat dan ook niet in voor de inhoud van de tot stand gekomen overeenkomsten en de juistheid daarvan en kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, onjuistheden, fouten en/of omissies die in de contracten zijn/worden opgenomen of weggelaten. Ook voor onjuistheden, ongeregeldheden of andere bijzonderheden die bij de uitvoering van de leaseovereenkomst naar voren komen, is De Leaseveiling niet aansprakelijk.

8. De Leaseveiling is, onverminderd het voorgaande, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade – waaronder gevolgschade, inkomensschade, etc. - die uit de dienstverlening van De Leaseveiling, werking van de website, of anderszins als gevolg van handelen of nalaten van De Leaseveiling, voortvloeit. De Leaseveiling kan aansprakelijk zijn voor directe schade, dan wel schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Leaseveiling. Indien De Leaseveiling in een bepaald geval aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van All About Lease ter zake wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risicobedrag. Indien de verzekeringsmaatschappij ter zake geen dekking biedt, en de aansprakelijkheid niet anderszins in deze algemene voorwaarden is uitgesloten, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.000,-.

9. Contractant vrijwaart De Leaseveiling voor iedere aanspraak van Lessor en/of derden in verband met de (on)juistheid van de inhoud van een Contract, de voorwaarden van een Contract, de veiling, de biedingen en de totstandkoming en/of uitvoering van een leasecontract, etcetera.
10. Contractant garandeert De Leaseveiling dat deze de verplichtingen voortvloeiend uit een Contract met Lessor, volledig, tijdig en op juiste wijze zal nakomen.

 

Artikel 18        Weigering, wijziging en beëindiging

1. De Leaseveiling heeft de mogelijkheid om, zonder opgaaf van redenen, te weigeren het door  Contractant gewenste Contract in veiling te brengen, en derhalve deelname te ontzeggen.

2. De Leaseveiling is ten alle tijd gerechtigd om (de functionaliteit van) de website te wijzigen, functionaliteiten toe te voegen of te verwijderen, de website naar eigen goeddunken her in te richten, kleuren te veranderen, (reclame)banners te plaatsen, etc.

Artikel 19        Toepasselijk recht, forumkeuze en geschillen

1. Op deze voorwaarden en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Partijen zullen bij een geschil pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3..De rechter in de vestigingsplaats van De Leaseveiling is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat laatste geval gelden de daarvoor toepasselijke competentieregels. Niettemin heeft De Leaseveiling steeds het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.